موکب شهدای کرمانشاه

اطعام موکب شهدای کرمانشاه

اطعام

نمایش روی نقشه

 • آدرس: کرمانشاه بخش مرکزی روستای کبوده سفلی
 • ظرفیت: 1500نفر
 • قیمت: 100

اطعام موکب شهدای کرمانشاه

اطعام

نمایش روی نقشه

 • آدرس: کرمانشاه بخش مرکزی روستای کبوده سفلی
 • ظرفیت: 0نفر
 • قیمت: 100

اطعام موکب شهدای کرمانشاه

اطعام

نمایش روی نقشه

 • آدرس: کرمانشاه بخش مرکزی روستای کبوده سفلی
 • ظرفیت: 2000نفر
 • قیمت: 100

اطعام موکب شهدای کرمانشاه

اطعام

نمایش روی نقشه

 • آدرس: کرمانشاه بخش مرکزی روستای کبوده سفلی
 • ظرفیت: 1500نفر
 • قیمت: 100

اسکان موکب شهدای کرمانشاه

اسکان

نمایش روی نقشه

 • آدرس: کمربندی شرقی بخش مرکزی روستای کبوده سفلی
 • ظرفیت: 1000نفر
 • قیمت: 100

بهداشت و درمان موکب شهدای کرمانشاه

بهداشت و درمان

نمایش روی نقشه

 • آدرس: کرمانشاه بخش مرکزی روستای کبوده سفلی
 • ظرفیت: 0نفر
 • قیمت: 100

نمازخانه موکب شهدای کرمانشاه

مراسمات و هیئات

نمایش روی نقشه

 • آدرس: کرمانشاه بخش مرکزی روستای کبوده سفلی
 • ظرفیت: 0نفر
 • قیمت: 100

اطعام موکب شهدای کرمانشاه

اطعام

نمایش روی نقشه

 • آدرس: کرمانشاه بخش مرکزی روستای کبوده سفلی
 • ظرفیت: 0نفر
 • قیمت: 100

پلیس موکب شهدای کرمانشاه

خدمات و تجهیزات

نمایش روی نقشه

 • آدرس: کرمانشاه بخش مرکزی روستای کبوده سفلی
 • ظرفیت: 0نفر
 • قیمت: 100