موکب شهیدان بی سر حججی ومصطفوی

اطعام موکب شهیدان بی سر

اطعام

نمایش روی نقشه

 • آدرس: کیلومتر ۵ جاده کرمانشاه روبرو پادگان قهرپان
 • ظرفیت: 500نفر
 • قیمت: 100

اطعام موکب شهیدان بی سر

اطعام

نمایش روی نقشه

 • آدرس: همدان کیلومتر پنج جاده کرمانشاه روبروی پادگان قهرمان حسینیه حضرت اباالفضل
 • ظرفیت: 500نفر
 • قیمت: 100

اطعام موکب شهدای بی سر

اطعام

نمایش روی نقشه

 • آدرس: همدان کیلومتر پنج جاده کرمانشاه روبروی پادگان قهرمان حسینیه حضرت اباالفضل
 • ظرفیت: 500نفر
 • قیمت: 100

اطعام موکب شهدای بی سر

اطعام

نمایش روی نقشه

 • آدرس: همدان کیلومتر پنج جاده کرمانشاه روبروی پادگان قهرمان حسینیه حضرت اباالفضل
 • ظرفیت: 50000نفر
 • قیمت: 100

اسکان

اسکان

نمایش روی نقشه

 • آدرس: کیلومتر ۵ همدان روبرو پادگان قهرمان
 • ظرفیت: 700نفر
 • قیمت: 100

اسکان موکب شهیدان بی سر

اسکان

نمایش روی نقشه

 • آدرس: کیلو متر ۵ جاده کرمانشاه روبرو پادگان قهرمان
 • ظرفیت: 700نفر
 • قیمت: 100

تعمیرگاه موکب شهدای بی سر

خدمات و تجهیزات

نمایش روی نقشه

 • آدرس: همدان کیلومتر پنج جاده کرمانشاه روبروی پادگان قهرمان حسینیه حضرت اباالفضل
 • ظرفیت: 0نفر
 • قیمت: 100

درمانگاه موکب شهدای بی سر

بهداشت و درمان

نمایش روی نقشه

 • آدرس: همدان کیلومتر پنج جاده کرمانشاه روبروی پادگان قهرمان حسینیه حضرت اباالفضل
 • ظرفیت: 0نفر
 • قیمت: 100

عابر بانک موکب شهدای بی سر

خدمات و تجهیزات

نمایش روی نقشه

 • آدرس: همدان کیلومتر پنج جاده کرمانشاه روبروی پادگان قهرمان حسینیه حضرت اباالفضل
 • ظرفیت: 0نفر
 • قیمت: 100