موکب سید الشهدای کربلا

تعمیرگاه سیار موکب السید الشهدای کربلا

خدمات و تجهیزات

نمایش روی نقشه

 • آدرس: پمپ بنزین پاسارگاد
 • ظرفیت: 500نفر
 • قیمت: 100

نمازجماعت موکب السید الشهدای کربلا

مراسمات و هیئات

نمایش روی نقشه

 • آدرس: پمپ پاسارگاد
 • ظرفیت: 50000نفر
 • قیمت: 100

بسته های فرهنگی موکب السید الشهدای کربلا

مراسمات و هیئات

نمایش روی نقشه

 • آدرس: پمپ بنزین پاسارگاد
 • ظرفیت: 20000نفر
 • قیمت: 100

ماشین نویسی موکب السید الشهدای کربلا

مراسمات و هیئات

نمایش روی نقشه

 • آدرس: پمپ بنزین پاسارگاد
 • ظرفیت: 10000نفر
 • قیمت: 100

اسکان موکب سیدالشهدای کربلا

اسکان

نمایش روی نقشه

 • آدرس: پمپ بنزین پاسارگاد
 • ظرفیت: 150نفر
 • قیمت: 100

اطعام موکب السید الشهدای کربلا

اطعام

 • آدرس: پمپ بنزین پاسارگاد
 • ظرفیت: 1000نفر
 • قیمت: 100

اطعام موکب السید الشهدای کربلا

اطعام

نمایش روی نقشه

 • آدرس: پمپ بنزین پاسارگاد
 • ظرفیت: 1800نفر
 • قیمت: 100

چادر امدادموکب السید الشهدای کربلا

بهداشت و درمان

نمایش روی نقشه

 • آدرس: پمپ بنزین پاسارگاد
 • ظرفیت: 5000نفر
 • قیمت: 100

اطعام موکب السید الشهدای کربلا

اطعام

نمایش روی نقشه

 • آدرس: پمپ بنزین پاسارگاد
 • ظرفیت: 5000نفر
 • قیمت: 100