موکب قرارگاه خاتم الانبیا ص قرب قائم موسسه فاتح

اسکان موکب قرارگاه خاتم الانبیا ص قرب قائم موسسه فاتح

اسکان

نمایش روی نقشه

 • آدرس: ایلام کیلومتر پنجاه جاده ایلام به مهران 25 کیلومتر به مهران
 • ظرفیت: 200نفر
 • قیمت: 100

اطعام موکب قرارگاه خاتم الانبیا ص قرب قائم موسسه فاتح

اطعام

نمایش روی نقشه

 • آدرس: ایلام کیلومتر پنجاه جاده ایلام به مهران 25 کیلومتر به مهران
 • ظرفیت: 1000نفر
 • قیمت: 100

اطعام موکب قرارگاه خاتم الانبیا ص قرب قائم موسسه فاتح

اطعام

نمایش روی نقشه

 • آدرس: ایلام کیلومتر پنجاه جاده ایلام به مهران 25 کیلومتر به مهران
 • ظرفیت: 1000نفر
 • قیمت: 100

اطعام موکب قرارگاه خاتم الانبیا ص قرب قائم موسسه فاتح

اطعام

نمایش روی نقشه

 • آدرس: ایلام کیلومتر پنجاه جاده ایلام به مهران 25 کیلومتر به مهران
 • ظرفیت: 500نفر
 • قیمت: 100

پلیس موکب قرارگاه خاتم الانبیا ص قرب قائم موسسه فاتح

خدمات و تجهیزات

نمایش روی نقشه

 • آدرس: ایلام کیلومتر پنجاه جاده ایلام به مهران 25 کیلومتر به مهران
 • ظرفیت: 0نفر
 • قیمت: 100

مراسمات موکب قرارگاه خاتم الانبیا ص قرب قائم موسسه فاتح

مراسمات و هیئات

نمایش روی نقشه

 • آدرس: ایلام کیلومتر پنجاه جاده ایلام به مهران 25 کیلومتر به مهران
 • ظرفیت: 0نفر
 • قیمت: 100

نمازجماعت موکب قرارگاه خاتم الانبیا ص قرب قائم موسسه فاتح

مراسمات و هیئات

نمایش روی نقشه

 • آدرس: ایلام کیلومتر پنجاه جاده ایلام به مهران 25 کیلومتر به مهران
 • ظرفیت: 0نفر
 • قیمت: 100

بهداشت ودرمان موکب قرارگاه خاتم الانبیا ص قرب قائم موسسه فاتح

بهداشت و درمان

نمایش روی نقشه

 • آدرس: ایلام کیلومتر پنجاه جاده ایلام به مهران 25 کیلومتر به مهران
 • ظرفیت: 0نفر
 • قیمت: 100