زائر سرای امام حسین ع

اطعام زائر سرای امام حسین ع

اطعام

نمایش روی نقشه

 • آدرس: بلوار شهید فتاحی
 • ظرفیت: 0نفر
 • قیمت: 100

اطعام زائر سرای امام حسین ع

اطعام

نمایش روی نقشه

 • آدرس: بلوار شهید فتاحی
 • ظرفیت: 2000نفر
 • قیمت: 100

اطعام زائر سرای امام حسین ع

اطعام

نمایش روی نقشه

 • آدرس: بلوار شهید فتاحی
 • ظرفیت: 1000نفر
 • قیمت: 100

اطعام زائر سرای امام حسین ع

اطعام

نمایش روی نقشه

 • آدرس: بلوار شهید فتاحی
 • ظرفیت: 1000نفر
 • قیمت: 100

اطعام زائر سرای امام حسین ع

اطعام

نمایش روی نقشه

 • آدرس: بلوار شهید فتاحی
 • ظرفیت: 0نفر
 • قیمت: 100

اسکان زائر سرای امام حسین ع

اسکان

نمایش روی نقشه

 • آدرس: اسلام غرب بلوار شهید فتاحی
 • ظرفیت: 500نفر
 • قیمت: 100

تعمیر خودرو زائر سرای امام حسین ع

خدمات و تجهیزات

نمایش روی نقشه

 • آدرس: بلوار شهید فتاحی
 • ظرفیت: 0نفر
 • قیمت: 100

مراسم سینه زنی زائر سرای امام حسین ع

مراسمات و هیئات

نمایش روی نقشه

 • آدرس: بلوار شهید فتاحی
 • ظرفیت: 0نفر
 • قیمت: 100

نماز جماعت زائر سرای امام حسین ع

مراسمات و هیئات

نمایش روی نقشه

 • آدرس: بلوار شهید فتاحی
 • ظرفیت: 0نفر
 • قیمت: 100