موکب میقات الرضا

آرایشگاه مردانه موکب میقات الرضا ع

خدمات و تجهیزات

نمایش روی نقشه

 • آدرس: شهرک صنعتی خیرآباد-جاده قم اراک
 • ظرفیت: 50نفر
 • قیمت: 100

اسکان موکب هیئت جوانان متوسل به قمر بنی هاشم

اسکان

نمایش روی نقشه

 • آدرس: شهرک صنعتی خیرآباد
 • ظرفیت: 500نفر
 • قیمت: 100

خیاطی موکب هیئت جوانان متوسل به قمر بنی هاشم

خدمات و تجهیزات

نمایش روی نقشه

 • آدرس: شهرک صنعتی خیرآباد
 • ظرفیت: 0نفر
 • قیمت: 100

اطعام موکب هیئت جوانان متوسل به قمر بنی هاشم

اطعام

نمایش روی نقشه

 • آدرس: شهرک صنعتی خیرآباد
 • ظرفیت: 1500نفر
 • قیمت: 100

اطعام موکب هیئت جوانان متوسل به قمر بنی هاشم

اطعام

نمایش روی نقشه

 • آدرس: شهرک صنعتی خیرآباد
 • ظرفیت: 1500نفر
 • قیمت: 100

اطعام موکب هیئت جوانان متوسل به قمر بنی هاشم

اطعام

نمایش روی نقشه

 • آدرس: شهرک صنعتی خیرآباد
 • ظرفیت: 2500نفر
 • قیمت: 100

اطعام موکب هیئت جوانان متوسل به قمر بنی هاشم

اطعام

نمایش روی نقشه

 • آدرس: شهرک صنعتی خیرآباد
 • ظرفیت: 30000نفر
 • قیمت: 100

نانوایی موکب هیئت جوانان متوسل به قمر بنی هاشم

اطعام

نمایش روی نقشه

 • آدرس: شهرک صنعتی خیرآباد
 • ظرفیت: 3000نفر
 • قیمت: 100

کفاشی موکب هیئت جوانان متوسل به قمر بنی هاشم

خدمات و تجهیزات

نمایش روی نقشه

 • آدرس: شهرک صنعتی خیرآباد
 • ظرفیت: 0نفر
 • قیمت: 100

بهداشت و درمان موکب هیئت جوانان متوسل به قمر بنی هاشم

بهداشت و درمان

نمایش روی نقشه

 • آدرس: شهرک صنعتی خیرآباد
 • ظرفیت: 0نفر
 • قیمت: 100

فرهنگی تبلیغی موکب هیئت جوانان متوسل به قمر بنی هاشم

مراسمات و هیئات

نمایش روی نقشه

 • آدرس: شهرک صنعتی خیرآباد
 • ظرفیت: 0نفر
 • قیمت: 100

فرهنگی تبلیغی موکب هیئت جوانان متوسل به قمر بنی هاشم

مراسمات و هیئات

نمایش روی نقشه

 • آدرس: شهرک صنعتی خیرآباد
 • ظرفیت: 0نفر
 • قیمت: 100

غرفه فرهنگی خواهران موکب هیئت جوانان متوسل به قمر بنی هاشم

مراسمات و هیئات

نمایش روی نقشه

 • آدرس: شهرک صنعتی خیرآباد
 • ظرفیت: 0نفر
 • قیمت: 100

تعمیرخودرو موکب هیئت جوانان متوسل به قمر بنی هاشم

خدمات و تجهیزات

نمایش روی نقشه

 • آدرس: شهرک صنعتی خیرآباد
 • ظرفیت: 0نفر
 • قیمت: 100